Цитата дня:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ЮРИСТУ потрiбно вiдкрито i чесно розповiсти проблему,

    вiн сам спiвставить докази на Вашу користь.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    А. Манцонi

    1179
    прос

    Договір доручення

    ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

    м.___________

    "___"_______________р.

     

    ____________________________________ , далі -"Довіритель",  в особі _________________ ,  який діє на підставі Статуту , з одного боку і ______________________________________ далі –"Повірений", в особі  голови кооперативу ____________________________, яка діє на підставі Статуту, з другого боку уклали цей договір про наступне:

     

    1. Предмет договору

     

    1.1. Повірений зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати наступні юри­дичні дії: перелік яких зазначено в Додатку № 1 до цього договору.

     

    2. Права та обов’язки сторін  

     

    2.1. Повірений зобов’язаний:

    2.1.1. Виконати дане йому доручення особисто та згідно з вказівками Довірителя.

    2.1.2.  Повідомляти Довірителя на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення за договором.

    2.1.3.  До 10-го числа кожного місяця, наступного за звітним періодом подавати Довірителю звіт з   наданням копій усіх підтверджувальних документів по виконаному дорученню за договором. (додаток да Договору)

    2.1.4. Негайно передавати Довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

    2.1.5. Після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, видану для виконання доручення за договором.

    2.2. Повірений має право на плату за виконання свого  обов’язку за договором доручення за кожний звітний період відповідно до розділу 3 даного Договору.

    2.3.  Довіритель зобов'язаний:

    2.3.1.  Видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбаче­них договором після підписання договору.

    2.3.2. Забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення (документи, матеріали, устаткування);

    2.3.3. Відшкодувати повіреному понесені ним фактичні фінансові витрати, що були погоджені з Довірителем та необхідні для виконання доручення за договором;

    2.3.4. Негайно прийняти від повіреного усе виконане ним згідно з договором;

    2.3.5. Виплатити винагороду повіреному у відповідності до розділу 3 даного Договору.

    2.3.6. Протягом терміну дії договору своєчасно повідомляти Повіреного у письмовій формі про можливі зміни в характері та умовах юридичних дій, доручених для виконання.

    2.4. Довіритель має право у випадку несвоєчасного подання звіту Повіреним не сплачувати винагороду за відповідний звітний період.

     

    3.  Винагорода та відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням доручення.

    3.1. Сума щомісячних винагород Повіреному за виконання Договору доручення визначається у розмірі _________________________________________________________________________________________

    та залежить від розміру фактичних фінансових витрат Повіреного, на яку складається Акт виконаних робіт/послуг за звітний період. (Невід’ємний додаток до Договору)

    3.2. Відшкодування фактичних фінансових витрат Повіреного по виконанню доручення відбувається на підставі відповідних підтверджуючих документів.

    3.3. Винагорода Повіреному та фактичні фінансові витрати, понесені Повіреним по виконанню доручення за Договором, відповідно сплачується та відшкодовуються Повіреному в 10-ти денний термін з дати прийняття Довірителем звіту Повіреного.

     

    4.  Відповідальність сторін

    4.1.  За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

     

    5. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

    5.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору в цілому, або окремих його умовах, якщо це стало наслідком  дії обставин непереборної сили (Форс-мажорних обставин), а саме: пожежі, землетрусу, повені та інших природних явищ, війни та військових дій різного характеру, страйків та масових заворушень, дій уряду, що суттєво впливають на діяльність суб’єктів Договору. При цьому Сторона, для якої настали обставини форс-мажору, повинна повідомити іншу Сторону на протязі 3-х робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

    1. Сторона, яка не виконала умови п.5.1. даного Договору не розглядається як така, що підпадає під дію обставин форс-мажору та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань згідно умов даного Договору.

     

    5. Інші умови

     

    5.1. Цей договір вступає в дію з "____"______________ року і є чинним до "____"_____________ року.

    5.2. Договір доручення припиняється за умови:

    - скасування доручення довірителем;

    - смерті довірителя або повіреного (коли вони є фізичними особами);

    - визнання будь-якої із сторін недієздатними, обмеженими у дієздатності або безвісти відсутніми (для фізичних осіб);

    - ліквідації або визнання банкрутом (для юридичних осіб).    

    5.3. Довіритель має право скасувати доручення, а повірений - відмовитися від нього у будь-який час, повідомивши іншу сторону про розірвання договору за п’ятнадцять днів. В будь-якому випадку договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за договором та проведення остаточних розрахунків між ними.

    5.4. Будь-які суперечки між Сторонами, що виникають із Договору, розглядаються Сторонами шляхом проведення переговорів. Якщо згоди не досягнуто, такі суперечки вирішуються  в передбаченому чинним законодавством України порядку

    5.5. Цей договір складено в двох примірниках: по одному для кожної сторони. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

    5.6. Жодна із сторін не може передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам.

    5.7. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони укладені за взаємною згодою Сторін в письмовій формі та становлять невід’ємну частину договору.

     

    9. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін

    Безкоштовна правова допомога
    Ваш E-mail *:
    Ваше iм'я:
    Ваше запитання*:
    Код безпеки *:

    Пошук по сайту
    Нам важлива Ваша думка
    Оцініть мій сайт
    Всього відповідей: 31
    Статистика сайту
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Рейтинг@Mail.ru
    Конструктор сайтів - uCoz - Copyright "Особистий юрист" © 2009 - 2017. Всі права захищені.
    >