Цитата дня:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ЮРИСТУ потрiбно вiдкрито i чесно розповiсти проблему,

    вiн сам спiвставить докази на Вашу користь.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    А. Манцонi

    1950
    прос

    Договір позики

     

    ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

     

     

    м. ____________                                                     «____» _________ 20____ р.

     

    ________________________(найменування підприємства)  в особі директора _____________________(надалі за текстом – Позичкодавець), що діє на підставі _________________, з однієї сторони та _________________________, в особі ________________________________ (надалі за текстом – Користувач), що діє на підставі ______________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

     

    1. Предмет Договору.
     1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає у тимчасове безоплатне користування комп’ютер у складі:

     _________________________________________

     _________________________________________   (надалі за текстом – Майно).

    1. Цільове призначення використання майна – ____________________

    ____________________________________________________________

    1. Передача Майна у позичку проводиться після підписання Сторонами Акту приймання-передачі майна (Додаток № 1 до даного договору).

     

    1. Зобов’язання Сторін.
     1. Користувач зобов’язується:
      1. Використовувати передане майно у відповідності з цільовим призначенням згідно п. 1.2. даного Договору.
      2. Відповідати за утримання майна та нести ризик його випадкового пошкодження чи знищення.
      3. Усунути наслідки пошкодження майна, якщо вони виникли під час дії даного Договору.
      4. В разі закінчення строку дії договору, або при його розірванні, повернути Позикодавцю майно у задовільному стані на підставі Акту приймання-передачі.
      5. Користувач може надати це майно у користування третій особі лише за згодою Позичкодавця, залишаючись відповідальним перед ним.

     

    1. Позичкодавець зобов’язується:
     1. В дводенний термін з моменту підписання даного договору, передати Користувачу в безоплатне користування  майно по Акту приймання-передачі.

     

    1. Відповідальність сторін
     1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
     2. Користувач відшкодовує збитки в повному обсязі, якщо вони виникли в результаті недбалого ставлення до переданого в безоплатне користування майна.
     3. Позичкодавець відповідає за недоліки майна, про які він навмисно або з грубої необережності не застеріг при передачі майна.

     

    1. Форс-мажорні обставини.
     1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання, або неналежне виконання зобов’язань по даному договору в цілому, або окремих його умов, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних) обставин, а саме пожежі, землетрусу, повені та інших природних явищ, війни та воєнних дій різного характеру, страйків та масових заворушень, дій уряду, що суттєво впливають на діяльність суб’єктів договору. При цьому Сторона, для якої настали обставини форс-мажору, повинна повідомити іншу сторону на протязі 2-х робочих днів з моменту виникнення такої обставини.
     2. Сторона, яка не виконала умови п. 4.1. даного Договору не розглядається як така, що підпадає під дію обставин форс-мажору та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань згідно умов даного Договору.

     

    1. Термін дії договору та підстави його розірвання.
     1. Цей договір діє з „__”________ 20___ р. до „__”___________ 20___ р.
     2. Позичкодавець вправі вимагати дострокового розірвання Договору у випадках, коли Користувач користується майном не відповідно до Договору чи його призначення або навмисно чи з грубої необережності погіршує стан майна, а також, коли Користувач без згоди Позичкодавця передає майно у користування третій особі.
     3. Дія договору припиняється:
      1. По закінченні терміну дії договору
      2. За рішенням господарського суду
      3. У разі ліквідації однієї із Сторін договору.
     4. Всі спори, які виникають під час дії цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди по спірних питаннях – передаються до господарського суду.

     

    1. Інші положення.
     1. Зміни та доповнення до цього договору оформляються в письмовій формі і підписуються сторонами і є невід’ємною частиною Договору.
     2. Реорганізація Користувача чи Позичкодавця не є підставою для розірвання даного договору.
     3. Питання, не врегульовані даним Договором, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
     4. Даний договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
     5. Позичкодавець підтверджує, що на момент підписання цього Договору має статус платника єдиного податку 10% відповідно до чинного законодавства України.
     6. Користувач підтверджує, що на момент підписання цього Договору не має статусу платника податку на прибуток (зареєстрований в реєстрі неприбуткових організацій 006).

     

    1. Підписи та реквізити Сторін.
     1. Кожна із сторін стверджує і гарантує, що всі особи, які підписали цей Договір, мають на це повноваження.

     

    ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ                                                    КОРИСТУВАЧ

     

     

     

    АКТ приймання-передачі

    до договору позички від „__” ___________ 20___ р.

     

    м. _____________                                    «____» _____________ 20___ р.

     

    Даний акт складено між ________________________(найменування підприємства)  в особі директора _____________________(надалі за текстом – Позичкодавець), що діє на підставі _________________, з однієї сторони та _________________________, в особі ________________________________ (надалі за текстом – Користувач), що діє на підставі ______________________, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

     

    1. Позичкодавець передав, а Позичальник прийняв у належному та придатному для експлуатації стані комп’ютер у складі:

    _____________________________________________

          ____________________________________________

    1. Сторони підтверджують, що зазначений вище _________________(справне , в доброму стані, тощо)
    2. Сторони підтверджують відсутність будь-яких претензій, пов’язаних із предмет договору одна до одної.

     

     

    ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ                                                  КОРИСТУВАЧ

    Безкоштовна правова допомога
    Ваш E-mail *:
    Ваше iм'я:
    Ваше запитання*:
    Код безпеки *:

    Пошук по сайту
    Нам важлива Ваша думка
    Оцініть мій сайт
    Всього відповідей: 31
    Статистика сайту
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Рейтинг@Mail.ru
    Конструктор сайтів - uCoz - Copyright "Особистий юрист" © 2009 - 2017. Всі права захищені.
    >