Цитата дня:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ЮРИСТУ потрiбно вiдкрито i чесно розповiсти проблему,

    вiн сам спiвставить докази на Вашу користь.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    А. Манцонi

    1986
    прос

    Трудовий договір

    ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

     

    м. _____________                                                   "_____” ___________ 20___р.

     

    Сторони:

    Роботодавець: ________________________________(назва підприємства)  в особі директора (начальника) ______________________________________________, який діє на підставі Статуту (положення), з однієї сторони, та

    Працівник: гр. ____________________________________________________, з другої сторони,

    уклали цей Договір про наступне:

     

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

    1.1. Працівник _______________________________________________ приймається на роботу до _____________________ на посаду __________________.

    1.2. Працівнику встановлюється строк випробування. Тривалість строку випробування становить 1 місяць.

     

    2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    2.1. Цей Договір є безстроковим трудовим договором. На підставі Договору виникають трудові відносини між працівником і роботодавцем.

    2. Терміном “сторони” в цьому договорі позначаються роботодавець и працівник.

     

    3. Права і обов’язки працівника

    3.1. Посадові обов’язки працівника:

    3.1.1. ___________________________________________________

    3.1.2. ___________________________________________________

    3.1.3. _____________________________________________________

    3.1.4. _____________________________________________________

    3.1.5. ___________________________________________________

    3.2. При виконанні своїх посадових обов’язків працівник зобов’язаний:

    3.2.1. Виконувати свої трудові обов’язки відповідно до цього Договору, посадових інструкцій, а також чинного законодавства України;

    3.2.2. Додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, додержуватись трудової дисципліни;

    3.2.3. Дбайливо ставитися до майна Роботодавця.

    3.3. Працівник має право:

    3.3.1. На безпечні та здорові умови праці, забезпечення всіма необхідним для виконання ним своїх трудових обов’язків, в тому числі надання робочого місця;

    3.3.2. На своєчасну оплату праці в розмірі, встановленому цим Договором;

    3.3.3. На компенсацію в повному обсязі витрат, які здійснені в інтересах Роботодавця і пов’язані з виконанням трудових обов’язків Працівником, в тому числі транспортні витрати.

    3.4. Працівник має інші права та гарантії, передбачені законодавством України про працю.

     

    4. Права і обов’язки Роботодавця

    4.1. Роботодавець зобов’язаний організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці.

    4.2. Роботодавець має право:

    4.2.1. Контролювати виконання трудових обов’язків Працівником, накладати дисциплінарні стягнення на Працівника за порушення ним умов цього Договору та інші права, передбачені умовами цього Договору та законодавством України про працю;

    4.2.2. Вимагати від Працівника сумлінного виконання своїх обов’язків за цим Договором;

    4.2.3. Здійснювати заохочення Працівника за сумлінну та ефективну працю.

     

    5. Робочий час

    5.1. Режиму робочого часу Працівника - повний робочий день.

    5.2. Тривалість робочого часу визначається у відповідності до законодавства України.

    5.3. Для виконання окремих доручень Працівник може залучатися у позаробочий час з відповідними за це компенсаціями за домовленістю з Роботодавцем.

     

    6. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

    6.1. За виконання обов’язків, передбачених цим договором, працівнику встановлюється: посадовий оклад у розмірі ___________________________ гривень.

    6.2. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація витрат на паливо до автомобіля.

    6.3. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні.

     

    7. Конфіденційність. Збереження комерційної таємниці

    7.1. До конфіденційної інформації належать відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Роботодавця і поширюються за його згодою відповідно до передбачених ним умов.

    7.2. До конфіденційної інформації Роботодавця належать відомості про структуру компанії, стан банківських рахунків, рівень доходів та боргових зобов’язань, методи вивчення ринку та методи здійснення продаж, інформація щодо замовників та клієнтів (відомості про співробітників та керівників, їх номера телефонів, адреси тощо) Роботодавця, його компаньонах та конкурентах.

    7.3. Комерційною таємницею Роботодавця є такі відомості: умови договорів (контрак­тів), дані про постачальників та покупців, інформація про переговори, дані про місця закупки товарів, відомості про виробничі можливості підприємства, дані про розрахунок відпускних цін, розміри скидок, калькуляція витрат виробництва, бази даних та інші комп’ютерні програми, створені на підприємстві, креслення, схеми тощо. Комерційна таємниця є конфіденційною інформацією

    7.4. Не становлять конфіденційної інформації відомості, розкриття яких передбачене чинним законодавством.

    7.5. Працівник зобов’язаний не розголошувати усі відомості, що становлять конфіденційну інформацію, які були отримані ним за період роботи, і використовувати ці відомості лише за згодою та в інтересах Роботодавця. Працівник зобов’язаний вживати заходів щодо збереження конфіденційної інформації від посягань з боку третіх осіб.

    7.6. За неправомірне розголошення комерційної таємниці працівник несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальності відповідно до чинного законодавства.

    7.7. За неправомірне розголошення комерційної таємниці Працівник несе дисциплінарну відповідальність (догана, звільнення), а також може бути позбавлений премії, відсотків та інших видів заохочення.

    7.8. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

    8. Відповідальність сторін, вирішення спорів

    8.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору.

    8.2. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. Уразі недосягення згоди між сторонами спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством.

     

    9. Зміни, припинення та розірвання Договору

    9.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

    9.2. Цей договір припиняється:

    9.2.1. За згодою сторін;

    9.2.2. З ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України)та цим Договором;

    9.2.3. З ініціативи працівника у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим Договором;

    9.2.4. З інших підстав, передбачених законодавством.

    9.3. Додаткові підстави припинення та розірвання Договору:

    9.3.1. За порушення Працівником п. 7 цього Договору.

    9.4. При достроковому розірванні Договору у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

     

    10. Термін дії та інші умови контракту

    10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до його припинення. Положення договору, що стосуються захисту конфіденційної інформації (п. 7 Договору), зберігають свою чинність також протягом 5 років після припинення цього Договору.

    10.2. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

    10.3. Цей Договір укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

    10.4. У всіх інших питаннях, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

     

    11. Реквізити Сторін

    11.1. Відомості про роботодавця:

    Назва підприємства_______________________

    Адреса: ____________________________________________________________

    Код ЄДРПОУ _________________________

    Розрахунковий рахунок № ________________________ у _____________________________

    МФО ___________

    11.2. Відомості про працівника:

    ____________________________________________

    Адреса: __________________________________________

    Контактний телефон: _______________

    Службовий телефон: _______________

    Паспорт: серія ___ № ___________, виданий ____________________________________________

    «__» ________________ ______р.

    Ідентифікаційний код ___________________

     

    Роботодавець                                            Працівник

    Директор

    ______________/_________________/    ___ /_________________/

                        М.П.

    Безкоштовна правова допомога
    Ваш E-mail *:
    Ваше iм'я:
    Ваше запитання*:
    Код безпеки *:

    Пошук по сайту
    Нам важлива Ваша думка
    Оцініть мій сайт
    Всього відповідей: 31
    Статистика сайту
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Рейтинг@Mail.ru
    Конструктор сайтів - uCoz - Copyright "Особистий юрист" © 2009 - 2017. Всі права захищені.
    >