Цитата дня:

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    ЮРИСТУ потрiбно вiдкрито i чесно розповiсти проблему,

    вiн сам спiвставить докази на Вашу користь.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    А. Манцонi

    1187
    прос

    Договір оренди

    Договір №  

    оренди  нежитлового  приміщення

          ____________                                          “___” ____________ 200 _  року

     

     _________________________________________________________________________________,

                                                                (назва підприємства, суб’єкта  господарювання)

     в особі ___________________________________________________________________________,

    що діє на основі __________________________ з однієї сторони та _________________________

    ______________________________________________________, що діє на підставі ___________,
                                                                (назва підприємства, суб’єкта  господарювання)

     з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

    1. Предмет  Договору
     1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у довгострокове  користування  нежитлове приміщення (в подальшому – Приміщення), загальною площею _____________________________________ метрів  квадратних, яке знаходиться за адресою:

    __________________________________________________________________________________

    1. Цільове призначення використання вказаного приміщення – __________________________

         ___________________________________________________________________________________

    Передача приміщення проводиться після підписання Сторонами Акту приймання-передачі.

    2. Обов’язки та права Орендодавця

    2.1. У п’ятиденний строк надати приміщення Орендареві за актом приймання-передачі, у якому зазначається технічний стан приміщення на момент здавання в оренду .

    1. проводити капітальний ремонт наданого приміщення. Невиконання цього обов’язку Орендодавцем дає Орендарю право зробити капітальний ремонт, що викликаний невідкладною необхідністю, і стягнути з Орендодавця вартість ремонту чи зарахувати її в рахунок орендної плати.
    2. Ліквідовувати наслідки аварій та пошкоджень орендованих приміщень, якщо вони сталися не з вини Орендаря.
    3. Перевіряти цільове використання наданого в оренду  приміщення.
    4. Забезпечити Орендаря електроенергією по державних розцінках згідно показників лічильника.
    5. Забезпечити Орендаря комунальними послугами по державних розцінках

     

    3.  Права та обов’язки Орендаря.

    1. Утримувати орендоване приміщення в порядку, передбаченому санітарними та протипожежними правилами.
    2. Проводити необхідний поточний ремонт орендованого приміщення.
    3. Перепланувати та переобладнати орендоване приміщення, пристосовуючи його до своїх статутних завдань, у встановленому законодавством порядку з письмової згоди Орендодавця.
    4. Повідомити Орендодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення й здати його за актом приймання – передачі  у справному  стані.
    5. здати орендоване приміщення повністю або частково в суборенду з письмового дозволу Орендодавця.
    6. використовувати приміщення, що орендується, за його цільовим призначенням у відповідності до п. 1.2. Договору 
    7. своєчасно вносити орендну плату на рахунок Орендодавця.
    1. Порядок розрахунків
     1. За зазначене приміщення Орендарем сплачується договірна орендна плата із розрахунку _____________________________________________  грн. за 1 квадратний метр на місяць з дня підписання цього Договору.
     2. Експлуатаційні витрати, рахунки за центральне опалення й комунальні послуги оплачуються Орендарем окремо.
     3. Орендар зобов’язується раз у півроку перераховувати на розрахунковий рахунок Орендодавця суму орендної плати, згідно рахунку-фактури Орендодавця. Оплата здійснюється в національній валюті України.
     4. Розмір орендної плати може бути змінено тільки за згодою Сторін.
    2. Відповідальність Сторін.
     1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань згідно з Договором оренди, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
     2. Якщо Орендодавець не передає Орендареві об’єкт  оренди в строки, визначені у Договорі, то Орендодавець сплачує Орендарю неустойку в розмірі 0,2% від суми щомісячної орендної плати за кожний день прострочки. Орендар має право вимагати від Орендодавця відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням Договору оренди.
     3. За несвоєчасну оплату орендної плати. Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі 0,2 %  заборгованої суми за кожен день прострочення.
     4. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки в повному обсязі, якщо вони виникли в результаті недбалого ставлення Орендаря до орендованого ним приміщення.

    6.   Форс-мажорні обставини.

    5.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному Договору в цілому, або окремих його умовах, якщо це стало наслідком  дії обставин непереборної сили (Форс-мажорних обставин), а саме: пожежі, землетрусу, повені та інших природних явищ, війни та військових дій різного характеру, страйків та масових заворушень, дій           уряду, що суттєво впливають на діяльність суб’єктів Договору. При цьому Сторона, для якої настали обставини форс-мажору, повинна повідомити іншу Сторону на протязі 2-х робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

    1. Сторона, яка не виконала умови п.5.1. даного Договору не розглядається як така, що підпадає під дію обставин форс-мажору та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань згідно умов даного Договору.
    1. Термін дії Договору та підстави його розірвання.

    6.1. Цей Договір діє  з “___” _______________ 200_ року до “___” ________________2010 року. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення Договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії Договору, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

    1. Дія Договору закінчується:
    1. По закінченні терміну дії Договору.
    2. Договір може бути розірвано достроково при несплаті Орендарем плати за оренду Орендодавцю протягом півроку, з відшкодуванням іншій Стороні понесених збитків.
    3. За рішенням Господарського суду.
     1. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди –  в судовому порядку
    1. Інші  положення.
     1. Зміни та доповнення до даного Договору оформляються в письмовій  формі і підписуються Сторонами. Дані зміни та доповнення додаються до Договору і є його невід’ємною  частиною.
     2. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря не є підставою для розірвання даного Договору.
     3. При переході права власності на здане в оренду майно від Орендодавця до іншої особи даний Договір зберігає чинність для нового власника.
     4. Питання не врегульовані даним Договором вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
     5. Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
    1. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін.

     

    РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                Орендар:                                                                    Орендодавець:

     

    А К Т

    прийому – передачі об’єкту оренди за  Договором

    оренди  нежитлового  приміщення  від  “ ___ “ _____________ 200 _ року

     

    ____________________                                              “ ___ “ ____________200 _ року

     

    Орендар ______________________________________________, що діє на підставі _______________ в особі  __________________________________________________________ з одного боку ,                      та Орендодавець ________________________________________, що діє на підставі ________________ в особі __________________________________________________, з іншого боку, у відповідності  з п.1.3. Договору  оренди  нежитлового приміщення від “ ___ “ _____________ 200 _  року, укладеного між Сторонами, склали цей акт про наступне:

     

    1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв у довгострокове платне користування нежитлове приміщення (в подальшому – Приміщення), яке знаходиться за адресою:

    ________________________________________________________________________________

    1. Площа орендованого приміщення складає ___________________________________ метрів квадратних.
    2. Претензії щодо технічного  стану приміщення у Орендаря відсутні.

     

     

    РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                Орендар:                                                                    Орендодавець:

    Безкоштовна правова допомога
    Ваш E-mail *:
    Ваше iм'я:
    Ваше запитання*:
    Код безпеки *:

    Пошук по сайту
    Нам важлива Ваша думка
    Оцініть мій сайт
    Всього відповідей: 31
    Статистика сайту
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Рейтинг@Mail.ru
    Конструктор сайтів - uCoz - Copyright "Особистий юрист" © 2009 - 2017. Всі права захищені.
    >